2013-06-06 | eSzkoła - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan | Konferencja Inauguracyjna

Ponad 9000 uczniów z wielkopolskich szkół podstawowych stworzy Encyklopedię Wielkopolan, w której znajdą się multimedialne wpisy poświęcone wybitnym postaciom wywodzącym się z każdej z gmin naszego województwa. Wszystko w ramach projektu „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, który właśnie wystartował.

 

Realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej projekt jest interdyscyplinarną przygodą, która pomoże połączyć przedmioty szkolne jak historię, geografię, przyrodę czy język polski z kompetencjami interpersonalnymi uczniów.

 

Celem projektu „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” jest wdrożenie w 226 szkołach podstawowych Wielkopolski (po jednej szkole z każdej gminy województwa) programów rozwojowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Podczas zajęć pozalekcyjnych pięcioosobowe zespoły uczniowskie (1808 zespołów – po dwa z każdej szkoły objętej projektem w każdym z dwóch lat szkolnych) zrealizują projekty edukacyjne, których celem jest odnalezienie najciekawszych i najwybitniejszych mieszkańców gminy, żyjących i nieżyjących. Zadaniem każdego zespołu jest stworzenie autorskiego wpisu multimedialnego popartego badaniami, poszukiwaniem źródeł informacji oraz wywiadami.

 

Wierzymy, że Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan to projekt, który da uczniom i nauczycielom poczucie, że biorą udział w budowaniu doskonałego narzędzia promocji regionu – narzędzia stworzonego w całości przez nich. W encyklopedii pojawią się noty biograficzne, zdjęcia, filmy i wywiady opisujące ponad 1800 najwybitniejszych Wielkopolan – mówi Ewa Superczyńska, Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

 

W ramach tworzenia wpisów do encyklopedii uczniowie będą pracować z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, jak strategia wyprzedzająca, w myśl której uczniowie przed tradycyjną lekcją przygotowują się do zajęć według wskazówek otrzymanych od nauczyciela, zaś podczas zajęć w sposób problemowy i wielokontekstowy omawiają temat; metoda projektu, w której uczniowie samodzielnie dokonują wyboru celu, sposobu jego osiągnięcia i realizują go, rozwijając różnorodne kompetencje, także związane z umiejętnością współpracy w zespole; indywidualizowana praca z uczniami pozwalająca na rozwijanie zainteresowań przy równoczesnym rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii – Internetu i platform edukacyjnych.

 

Kluczową wartością projektu jest budowanie lokalnej i regionalnej tożsamości, ukazanie dobrych wzorców i przykładów, że bohaterowie są „wśród nas” oraz wyrównanie szans uczniów poprzez naukęmówi Łukasz Rumatowski, Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej.

 

Projekt jest kontynuacją cyklu „eSzkoła”, w skład którego wchodzą takie projekty jak: „eSzkoła Twórczy Uczeń”, „eSzkoła Twórczy Nauczyciel”, „eSzkoła – Moja Wielkopolska”. Konsekwencją wdrożenia w życie projektu ma być m.in. zmiana sposobu nauczania oraz promowanie wśród uczniów kreatywności i samodzielności. 

 

Wielkopolska jest silnym regionem, który konsekwentnie wdraża nowatorskie rozwiązania w szkołach. W projekcie „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” po raz pierwszy wezmą udział uczniowie szkół podstawowych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i trwa do 30 czerwca 2015 roku.

Projekt eSzkoła Wielkopolska Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
w liczbach:

   • 542 400 osobogodzin zajęć
   • 9 040 uczniów biorących udział
   • 1808 projektów uczniowskich, które stworzą Cyfrową Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan
   • 1130 komputerowych urządzeń przenośnych dla szkół (2 notebooki i 3 tablety dla każdej
      z 226 szkół)
   • 452 nauczycieli gotowych do prowadzenia zajęć metodą projektu
   • 226 dyrektorów szkół przygotowanych do wdrożenia programów rozwojowych
   • 226 wielkopolskich szkół wyposażonych w infrastrukturę dydaktyczną i włączonych do 
     wielkopolskiego Gridu edukacyjnego
   • 50 godzin zajęć pozalekcyjnych realizowanych metodą projektu dla każdego ucznia
   • 20 zespołów uczniowskich nagrodzonych w konkursie na projekty
   • 1 Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan.

Czas trwania projektu: 1 maja 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku.

 

 Dziecięca Cyfrowa Encyklopedia Wielkopolan

Encyklopedia Cyfrowa będzie efektem pracy zespołów projektowych. Uczniowie muszą znaleźć ciekawą żyjącą lub nieżyjącą postać związaną z ich gminą i stworzyć fiszkę do encyklopedii. Wpisy stworzą swoistą „mapę Wielkopolan” opisanych i umieszczonych ze względu na ich miejsce urodzenia. Encyklopedia będzie widoczna w Internecie jako bezpłatny serwis społecznościowy dzieci z Wielkopolski, jedyny w kraju. Mamy nadzieję, że po zakończeniu projektu będzie ona nadal rozwijana i stanie się jego trwałym efektem. Każda z postaci będzie miała w tej aplikacji swoją mikro stronę. Ponadto encyklopedia wyposażona zostanie w wyszukiwarkę treści, system notek o autorach wpisów oraz linki do projektów uczniowskich. Jednym z elementów encyklopedii będzie interaktywna mapa „Moja Wielkopolska” pozwalająca na wirtualne poruszanie się po terenie województwa i otwieranie opisów osób z różnych gmin Wielkopolski.

 

Partnerzy projektu:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – lider projektu. Jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Celem działania Ośrodka jest doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem doradców metodycznych i oświatowej kadry kierowniczej. Ośrodek współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, wyższymi uczelniami, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami kultury i partnerami zagranicznymi. Ośrodek posiada ponad 15 letnie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych (Socrates, Comenius Regio, Leonardo da Vinci) oraz projektów regionalnych i finansowanych z EFS. Od 17 lat jest organizatorem największych w Polsce Targów Edukacyjnych.  www.odn.poznan.pl

 

Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej – partner projektu. Celem działającej od 1986 r. fundacji jest popularyzacja informatyki w szerokich kręgach społeczeństwa. OFEK specjalizuje się w edukacji informatycznej nauczycieli i innych pracowników oświaty oraz dostawach i serwisie pracowni komputerowych dla szkół. Fundacja kierowała największymi projektami edukacyjnymi w zakresie ICT dla nauczycieli w Polsce, w tym projektami w ramach PAOW Banku Światowego i „Intel Nauczanie Ku Przyszłości” dla 70 tys. nauczycieli. Przez 15 lat OFEK prowadził, we współpracy z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu, Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
W ostatnich trzech latach fundacja zrealizowała 16 projektów edukacyjnych, w których udział wzięło 53 417 osób, w tym w projektach realizowanych w ramach EFS – 6 786 osób na 18 668 szkoleniach. www.ofek.pl

materiały do pobrania:

     Opis projektu CDEW i warunki udziału                                      Karta zgłoszeniowa